T&C (Regulamin)

Wstęp

Dziękujemy za odwiedzenie witryny () i przeczytanie naszych dokumentów. Niniejsze Warunki („Warunki”) są zawierane pomiędzy Tobą („Użytkownikiem Witryny”) a NITAYA INVESTMENTS LIMITED („Firma”, „My”) utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, z jej numerem w rejestrze ΗΕ 384793, z siedzibą pod adresem Veroias, 3 Monovolikos 4, Kato Polemidia, 4150, Limassol, Cypr. Należy pamiętać, że korzystając z tej Witryny i / lub pobierając jakiekolwiek jej materiały, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, naszej Polityki prywatności i Polityki plików cookie.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki. Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię o tym, publikując nową wersję niniejszych Warunków. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Warunkami za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny. Kontynuując korzystanie z naszej Witryny po wejściu w życie nowych Warunków, zgadzasz się na przestrzeganie ich.

Stan użytkowania

Korzystając z Witryny, oświadczasz, że:

  • Osiągnąłeś pełnoletność obowiązującą w Twoim kraju. Termin „pełnoletność” oznacza wiek wymagany do uczestniczenia w grach hazardowych w Twoim kraju. Jeśli nie osiągnąłeś jeszcze wieku prawnego obowiązującego w Twoim kraju, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej Witryny. Korzystając z Witryny, każdy użytkownik lub odwiedzający zaświadcza i gwarantuje, że osiągnął pełnoletność obowiązującą w jego kraju. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Witryny przez nieletnich.
  • Korzystasz z Witryny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i statutami.
  • Nie korzystasz z Serwisu w sposób, który narusza prawa i interesy Firmy oraz jej podmiotów stowarzyszonych lub partnerów.
  • Nie korzystasz z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, przestępczy, oszukańczy lub podszywając się pod inną osobę lub podmiot.
  • Nie używasz Witryny z wirusami, spamem, złośliwym oprogramowaniem, bombami logicznymi. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Zgadzasz się nie wykorzystywać błędów w Witrynie w żadnym celu (w tym w celu uzyskania dostępu, który w innym przypadku nie byłby dla Ciebie dostępny).
  • Nie używasz Witryny w sposób, który jest nieuzasadniony, bezprawny, fałszywy, obsceniczny, zniesławiający, grożący, napastliwy, obraźliwy, oszczerczy, wulgarny, nienawistny, zawstydzający, obraźliwy, uwłaczający, dyskryminujący, nieprawdziwy, polityczny, seksistowski, groźny, rasistowski profanum.
  • Nie korzystasz z Serwisu w sposób, który może spowodować naruszenie danych, wyciek danych lub podobny skutek.
  • Nie ingerujesz, nie przerywasz ani nie obciążasz Serwisu.

Wszystkie czynności wykonane z komputera lub urządzenia elektronicznego, o ile nie udowodnisz inaczej, zostaną uznane za wykonane przez Ciebie.

Własność intelektualna

Wszystkie obiekty umieszczone w Witrynie, w tym elementy projektu, tekst, obrazy graficzne, ilustracje, filmy, kody, skrypty, oprogramowanie, muzyka, dźwięki i inne obiekty (zwane dalej Treścią) są prawnie własnością lub są licencjonowane / autoryzowane do użytku przez Firmę. Nie wolno kopiować, publikować ani w inny sposób rozpowszechniać żadnych Treści wyświetlanych w Witrynie. Żadne z postanowień niniejszych Warunków ani naszej Witryny nie może ani nie będzie uważane za przyznanie praw do Treści wyświetlanych w Witrynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Linki stron trzecich

Należy pamiętać, że nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Na przykład banery marek zewnętrznych lub hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Pamiętaj, że wchodzisz w te banery lub linki na własne ryzyko. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych witryn internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cokolwiek, co może się stać w wyniku Twojej wizyty w  witrynach stron trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z „Warunkami” i „Polityką prywatności” oraz innymi dokumentami prawnymi w tych witrynach internetowych przed ich użyciem.

Prywatność

Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem Twoich osobistych informacji (lub danych osobowych) reguluje Polityka Prywatności i Polityka Cookies. Polityka prywatności i Polityka plików cookie są integralnymi częściami niniejszych Warunków. Zgadzając się z Regulaminem, akceptujesz Politykę prywatności i Politykę plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do Witryny.

Zastrzeżenia. Ograniczenie odpowiedzialności

WSZYSTKIE MATERIAŁY W TEJ WITRYNIE, W TYM MATERIAŁY NA POŁĄCZONYCH STRONACH INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI DOSTĘP Z TEJ WITRYNY, SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH STRON. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE MATERIAŁY LUB FUNKCJE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BEZ BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE TA WITRYNA INTERNETOWA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE WITRYNA INTERNETOWA BĘDZIE W INNY SPOSÓB SPEŁNIĆ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA. FIRMA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA LUB WYNIKÓW WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ POD WZGLĘDEM ICH DOKŁADNOŚCI, LEGALNOŚCI, POPRAWNOŚCI, RZETELNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB. JEŚLI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW Z TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI, POWODUJE KONIECZNOŚĆ OBSŁUGI, NAPRAWY LUB KOREKTY. WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM CAŁEJ TREŚCI, DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ROZPOWSZECHNIANYCH, POBIERANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NA WŁASNE RYZYKO I BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY W SWOJEJ FIRMIE, SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRA WYNIKA Z POBIERANIA TAKICH TREŚCI, DANYCH I / LUB OPROGRAMOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI PARTNERZY, PRACOWNICY, AGENCI I DOSTAWCY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE, WYNIKOWE LUB INNE (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DOCHODY) , LUB PODOBNA STRATA EKONOMICZNA), CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCA Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE LUB NA DOWOLNEJ POŁĄCZONEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, ANI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ. WITRYNA NIE JEST DOSTAWCĄ GIER HAZARDOWYCH I NIE JEST WYKONAWCĄ, PODMIOTEM STOWARZYSZONYM, GŁÓWNYM PARTNEREM, PRZEDSTAWICIELEM ANI FIRMĄ ZALEŻNĄ ŻADNEGO DOSTAWCY GIER HAZARDOWYCH, KASYNA ANI DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH. ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE NIE STANOWIĄ PARTNERSTWA ANI WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZY FIRMĄ, A JAKIMKOLWIEK DOSTAWCĄ GIER HAZARDOWYCH LUB DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH, OKREŚLONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ. WSZYSTKIE OPINIE I OCENY PREZENTOWANE NA STRONIE MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. FIRMA NIE GWARANTUJE LEGALNOŚCI USŁUG HAZARDOWYCH ANI ŻADNYCH ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH W TWOIM KRAJU.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać Firmę i jej dyrektorów, pracowników, członków zarządu, podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, agentów, prawników, partnerów, licencjobiorców, pracowników, firmy zależne, poprzedników, mocodawców, właścicieli, następców i cesjonariuszy od i przeciwko wszystkim powództwa, roszczenia, żądania, postępowania, zobowiązania, odszkodowania, orzeczenia, straty, ugody, obrażenia, ryzyko, sankcje (w tym sądowe, regulacyjne i administracyjne), koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników) związane z korzystaniem przez Ciebie lub wynikające z Witryny (lub przez kogokolwiek korzystającego z Twojego komputera / urządzenia elektronicznego), Twoje oszustwo, naruszenie przepisów lub umyślne naruszenie oraz jakiekolwiek naruszenie (umyślne lub nie) niniejszych Warunków.

Przeznaczenie

Nie możesz scedować ani przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszelkie takie cesje lub przeniesienia bez naszej zgody będą nieważne. Możemy scedować lub przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez Twojej zgody i bez powiadomienia.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki i wszelkie zobowiązania pozaumowne powstałe w związku z niniejszymi Warunkami podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem cypryjskim. Zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów cypryjskich w odniesieniu do wszelkich sporów prawnych między Tobą a Firmą, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami.

18+